Melding sluiten
inzicht en ontwikkeling
Menu

Rienk Goodijk

Senior consultant bestuur en toezicht

 • Bestuur en Toezicht
 • (inter-)nationale corporate governance
 • stakeholder management
 • medezeggenschap

Onderzoek en advieswerk op het gebied van (inter-)nationale corporate governance, stakeholder management en medezeggenschap

Prof. dr. ir. R. (Rienk) Goodijk (1956) houdt zich als senior consultant binnen GITP Bestuur en Toezicht bezig met onderzoek en advieswerk op het gebied van (inter-)nationale corporate governance, stakeholder management en medezeggenschap.
Prof. dr. ir. R. (Rienk) Goodijk (1956) houdt zich als senior consultant binnen GITP Bestuur en Toezicht bezig met onderzoek en advieswerk op het gebied van (inter-)nationale corporate governance, stakeholder management en medezeggenschap. Daarnaast is hij is als bijzonder hoogleraar Governance in het (semi)publieke domein verbonden aan het Zijlstra Center van de Vrije Universiteit Amsterdam. Eerder was hij bijzonder hoogleraar governance aan de Rijksuniversiteit Groningen en bij Tias Businessschool van Tilburg University.

“Er is veel behoefte aan nieuwe concepten van governance in het (semi)publieke domein. Inmiddels kunnen we het nodige leren van de misstanden, maar ook van betere practices”. 

“Maatschappelijke organisaties kunnen zich alleen handhaven als ze actief de dialoog zoeken met relevante stakeholders binnen en buiten de organisatie”. 

"De ondernemingsraad staat meer dan voorheen voor de uitdaging open te staan voor en actief mee te werken aan nieuwe vormen van participatie, en zijn eigen meerwaarde daarbij te blijven bewijzen". 

Bestuur en toezicht 

In de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw is Rienk Goodijk nauw betrokken geweest bij vraagstukken rondom medezeggenschap. In 1993 verscheen zijn trendsettend boek Op weg naar een professionele ondernemingsraad?, gevolgd door vele andere publicaties over vernieuwingen op het gebied van medezeggenschap en directe participatie. Nog steeds geeft hij lezingen en adviseert hij bestuurders en medezeggenschapsorganen daarover, nu vooral binnen de bredere context van deugdelijke governance. 

Op dit moment richt zijn onderzoek en advieswerk bij GITP Bestuur en Toezicht (locatie Utrecht) zich met name op de – verbetering van de – kwaliteit van bestuur (raden van bestuur, directies) en intern toezicht (raden van commissarissen c.q. raden van toezicht) en hun omgang met de stakeholders. Daarbij speelt ook (nog steeds) de mogelijke relatie tussen bestuur, intern toezicht en medezeggenschap (de zogenoemde driehoek) een rol. "Het lijkt me belangrijk voor toekomstbestendige governance dat bestuur en ook intern toezicht intensiever contact hebben met de medezeggenschapsraad; en dat andersom de m.z.raad zich actiever gaat inzetten voor zijn relatie met de RvC c.q. RvT, bijvoorbeeld via het voordrachtsrecht bij de (her)benoeming van nieuwe toezichthouders”. 

Bijzondere leerstoel Governance 

Naast zijn werkzaamheden bij GITP is Rienk Goodijk momenteel als bijzonder hoogleraar Governance in het (semi)publieke domein verbonden aan het Zijlstra Center (faculteit FEWEB) van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Daar is hij verantwoordelijk voor onderzoek en onderwijs op het gebied van – verbeteringen en vernieuwingen in – de governance in het (semi)publieke domein, zoals zorginstellingen, woningcorporaties, onderwijsinstellingen, coöperaties, pensioenfondsen of gemeenschappelijke regelingen bij de overheid. Als academic director geeft hij leiding aan diverse leergangen en masterclasses op dit gebied (zie verder bij zijlstracenter@vu.nl ). Hij houdt zijn oratie Van afvinken naar aanspreekbaarheid op 12 november 2015. 

Nevenactiviteiten

Rienk Goodijk is lid van diverse adviesraden en toezichthoudende organen, zoals:

 • voorzitter van de Wetenschappelijke Adviesraad van de NVTZ 
 • lid (vice-voorzitter) van de Raad van Toezicht van Stichting Saffier/deResidentie te Den Haag (tot begin 2016)
 • lid van de Raad van Commissarissen van de Coöperatie Abiant Groningen (tot eind 2016)
 • lid van de Klachtencommissie Governance en Beloning van de MBO-Raad
 • m.i.v. najaar 2015: voorzitter van de Raad van Toezicht van de Reinier van Arkelgroep in Den Bosch en omgeving 

Expertisegebieden

 • Expertisegebieden waarover hij tot nu toe veel publiceerde (circa 10 boeken, bijdragen aan boeken en vele nationale en internationale publicaties):
 • (corporate) governance in de private en publieke sector
 • De ontwikkeling van (de kwaliteit van) het intern toezicht
 • Arbeidsverhoudingen en stakeholder management
 • Strategische processen van organisatieverandering
 • Vernieuwingen in de relatie tussen bestuur en medezeggenschap

Recente boeken

Meer recent publiceerde hij o.a. de volgende boeken/onderzoeksrapporten:

 • Herwaardering van de Rijnlandse principes: over governance, overleg en engagement, Van Gorcum, Assen (2008, herzien in 2009)
 • Tezicht in semipublieke organisaties: leren we van de misstanden?, oratie Universiteit van Tilburg, 2012
 • Samen met T. Blokdijk: Zorgtoezicht in ontwikkeling, en Toezicht binnen onderwijsinstellingen, uitgaven van Nationaal Register/TiasNimbas-UvT, 2011-2012
 • Falend toezicht in semipublieke organisaties? Zoeken naar verklaringen, Van Gorcum, 2012 (tweede uitgave 2013)
 • Ten behoeve van Verus vereniging van christelijke onderwijsorganisaties: Intern toezicht en levensbeschouwelijke identiteit, Toezicht houden op de onderwijskwaliteit, Invulling geven aan actief stakeholderbeleid, Strategisch partnerschap gestalte geven, periode 2013-2014
 • Van afvinken naar aanspreekbaarheid, oratie Zijlstra Center/VU Amsterdam (te verschijnen op 12 november 2015)