Melding sluiten
inzicht en ontwikkeling
Menu

Corporate Governance

Professionaliseren van toezichtorganen

Van bestuurders en toezichthouders wordt verwacht dat ze buitengewoon adequaat kunnen omgaan met de toegenomen risico’s en complexiteit. Daarom is er ook steeds meer aandacht voor het functioneren van toezichthoudende organen. Niet alleen vanuit maatschappelijk oogpunt, ook vanuit de raad van toezicht of raad van commis­sarissen zelf.

 

 

Actuele klantvragen

Toezichthouders willen leren van wat er in het verleden is misgegaan. Er is een toenemende behoefte aan het delen en leren van ‘best practices’. En door deze professionalisering van governance, veranderen ook de accenten in klantvragen die GITP gesteld worden.

  • Is de samenstelling van onze Raad van Toezicht optimaal? Is er voldoende evenwicht en tegenwicht in de relatie tussen bestuur en toezicht?
  • Is er een duidelijke visie op toezicht? En hoe kan die worden ontwikkeld?
  • Worden ‘early warnings’ opgemerkt? En wordt er dan adequaat gebruik gemaakt van formele bevoegdheden om te interveniëren?
  • Hoe zit het met het moreel kompas? En de aanspreekbaarheid?
  • Wordt er genoeg verantwoording afgelegd aan de stakeholders?

Waar ligt onze kracht?

GITP heeft veel expertise en ervaring op het gebied van corporate governance en het professionaliseren ervan. We bieden een unieke combinatie van expertises op het gebied van personal behaviour, bedrijfskunde en governance. Prof.dr.ir. Rienk Goodijk vervult in de advisering op het vlak van governance een centrale rol. Maar we kijken verder dan regelgeving en codes alleen. Er is vooral ook aandacht voor persoonlijke invulling, rolopvatting en gedrag. GITP is specialist als het gaat om het: •Inrichten van (top)structuren. •Het begeleiden van zelfevaluaties van toezichthouders. •Begeleiden van toezichtorganen in het kader van verdere professionalisering (workshops, masterclasses, seminars). •Assessen van bestuurders en toezichthouders (individueel / team). •Adviseren van bestuurders en toezichthouders t.a.v. governance. Of het nu gaat om structuurvennootschappen, coöperatieve verenigingen, familiebedrijven, woningcorporaties, onderwijs- en zorginstellingen of de overheid.

Wat kunt u van GITP verwachten?

In het kader van corporate governance biedt GITP expertise, advies en ondersteuning op de domeinen:

Rollen en rolverdeling
GITP helpt bij het zoeken naar de juiste rolverdeling en het verkrijgen van overeenstemming op dat punt.

Samenstelling
Diversiteit is voor de samenstelling van het bestuur en het toezichtorgaan van cruciaal belang. Het GITP brengt in kaart in hoeverre die diversiteit aanwezig is, of en zo ja hoe daar optimaal gebruik van gemaakt wordt. 

Samenwerking tussen bestuur en toezicht
Dynamiek in de boardroom, te veel of te weinig vertrouwen, spanningen in persoonlijke verhoudingen kunnen de professionele samenwerkingsrelatie tussen het toezichtorgaan en het bestuur negatief beïnvloeden. GITP ondersteunt en adviseert vanuit ruime ervaring met: governancecodes, dynamiek in de bestuurskamer, organisatie & management, arbeidsverhoudingen en mediation.

Informatie, besluitvorming en communicatie
Om binnen het toezichtorgaan tot gedragen besluiten te komen, zijn bepaling van de toezicht-jaaragenda, het verkrijgen van de juiste informatie, besluiten met algemene instemming, een positief kritische attitude en gelegenheid voor de individuele leden hun inzichten in te brengen, van essentieel belang. GITP ondersteunt toezichtorganen bij de vormgeving van deze processen.

Zelfevaluatie
GITP ondersteunt de raad van commissarissen bij de verplichte jaarlijkse evaluatie van het toezichtorgaan als geheel en van de individuele leden. We richten ons op de formele kant van institutionele en procedurele zaken en op de invulling van de verschillende rollen, samenwerking en communicatie.